Üdvözöljük a

Munkaügy - Adózás a vírusfertőzés esetén

honlapján!

-

Munkaügy - Adózás a vírusfertőzés esetén

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2020. március 17.

Mi történik a vállalkozásával az elkövetkező napokban, hetekben? 

Kérdések és válaszok az Adócampus Adótanácsadó Irodától.

Bezártak az iskolák, óvodák, bölcsődék. A munkavállaló nem tud bejárni dolgozni. Mi a teendő?

A jelenleg hatályos jogszabályok nem rendelnek el speciális munkaügyi szabályokat, így az általános előírásokból kell kiindulni. Ez alapján, ha a munkavállaló nem tudja feladatát ellátni, erről a munkáltatót köteles értesíteni. A távollét és a kapcsolódó juttatás a következők szerint alakulhat:

szabadság esetén távolléti díj jár (ez a legtöbb munkavállaló esetében jellemzően az alapbére),

fizetés nélküli szabadság esetén nem jár díjazás, különös méltánylást érdemlő távollét (Mt 55. §) esetében a felek egyedi megállapodása alapján jár díjazás.

 

A munkavállaló otthon dolgozik. Változik ettől a bére? Költségtérítések, egyéb juttatások megilletik?

A munkavégzés helye nem módosítja a munkabér összegét, ellenkező megállapodás hiányában az eddig fizetett bérre jogosult a dolgozó. Azok a költségtérítések, amelyek a munkábajárással (távolsági-, helyi bérlet, stb.), munkavégzés során saját eszköz használattal (pl.: kiküldetés) kapcsolatban kapott a munkavállaló otthon nem merülnek fel. Viszont felmerülhetnek olyan kiadások, amelyek a home office miatt terhelik a dolgozót (telefonhasználat, számítógép használat, stb.) ezek megtérítése plusz költséget jelenthet a munkáltatónak. A cafetéria, egyéb juttatás keretében biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások jogalapját jellemzően a felek közötti jogviszony, egyéb megállapodás biztosítja. Amennyiben az abban előírtak az otthoni munkavégzés során is teljesülnek jár a juttatás.

 

Munkavállalónak köteles vagyok eszköz biztosítani az otthoni munkavégzéshez?

Igen. Az időleges home office esetében célszerű a távmunkavégzés szabályait alkalmazni. Ezt az Mt 196. § tartalmazza. Abban a helyzetben, ha a munkavállaló rendelkezik saját eszközzel természetesen ezen is végezheti feladatát. Ilyenkor az eszközök, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a munkavállalót költségtérítés illeti meg. 

 

Kötelező-e a járványveszélyhez kapcsolódó védőeszközöket biztosítani a munkavállalóknak?

Részben igen. Gondoskodni kell, a 65/1999 (XII.22) EüM rendelet és a 61/1999 (XII.1.) EüM rendelet előírásainak betartásáról, a munkakörhöz kapcsolódó eszközök biztosításáról. Ez alapján:

 • írásban közölni kell velük, hogy milyen tényezők változtak a munkakörülményeikben,
 • írásban közölni kell velük, hogy milyen kötelezettségeik vannak a munkavégzés során,
 • biztosítani kell számukra azokat az eszközöket, szolgáltatásokat, amelyek használatára köteleztük őket.

 

Mi történik, ha nem tudom foglalkoztatni a korábban támogatással felvett dolgozót?

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján több pályázati forma keretében lehet támogatáshoz jutni, ha új munkavállalót foglalkoztat egy vállalkozás. Ezek általános tájékoztatója (ami az nfsz.hu oldalon érhető el) nem tér ki a vis major helyzetekre. Viszont tartalmazza azokat az információkat, hogy mikor nem jár a támogatás, de nem is szűnik meg a kapcsolódó szerződés. Így célszerű az itt leírtak szerint eljárni, figyelemmel az állásidőre vonatkozó, mostani körülmények között szigorúnak tűnő előírásaira is. Fontos még, hogy a támogatott dolgozók esetén a jogviszony megszűnésére is tartalmaz kötelmeket a ÁSZF, ezeket is érdemes átnézni. 

palyazat.gov.hu oldalon található GINOP tájékoztatók (így pl.: 5.1.1  információs anyaga) azonban tartalmaznak eljárásrendet a vis major helyzetekre. Ezek valószínűleg nem a foglalkoztatókra, hanem a munkaügyi központra vonatkoznak, így ezzel kapcsolatban várjuk meg a Kormányhivatalok közlését.

 

Önként döntök üzletem bezárása mellet. Mi történik a dolgozóimmal?

Amennyiben saját hatáskörben kerül az üzlet bezárásra, a munkavállalók részére az alapbért ki kell fizetni.

 

Hatósági előírások miatt be kell zárnom. Mi történik a dolgozómmal?

Munkáltató által elháríthatatlan külső oknak minősül, ha jogszabály, hatósági előírás alapján csökkenteni kell nyitva tartási idejét, esetleg be kell zárnia a vállalkozás működési helyét.

Erre a helyzetre nincs közvetlen munkaügyi szabály a magyar jogrendben, de az Mt általános rendelkezései alapján ilyen helyzetben a dolgozóknak nem kell a munkahelyükre bemenni. Amennyiben munkájukat otthonról, eltérő munkavégzési helyszínről sem tudják ellátni a munkavállalónak nem jár munkabér, egyéb kifizetés. 

Természetesen a felek ettől eltérő megállapodást is köthetnek, így szabadságot, egyéb díjazást fizethet a munkáltató munkavállalója részére.

 

Kötelezően 15 óráig tarthat nyitva boltom, üzletem. Dolgozóim foglalkoztatását kell változtatnom?

Munkáltató által elháríthatatlan külső oknak minősül, ha jogszabály, hatósági előírás alapján csökkenteni kell nyitva tartási idejét, esetleg be kell zárnia a vállalkozás működési helyét. Amennyiben nem tudja átszervezni a munkavállaló munkaidejét, egyéb munkakört, feladatot nem tud részére biztosítani a dolgozó állásidejét fogja tölteni, amelyre díjazás nem jár.

 

Dolgozómat karanténba helyezték. Mi a teendőm?

Amennyiben hatósági utasításra kerül a munkavállaló karanténba erre vonatkozó dokumentumot a háziorvos részére a Kormányhivatal elektronikusan kiküldi. Ez alapján a háziorvos táppénzes állományba tudja venni a munkavállalót. Nagy valószínűséggel ehhez az eljáráshoz szükséges a dolgozó aktív közreműködése. Szerencsére a dokumentumok elektronikusan is elküldhetők, így nincs szükség a járványügyi megfigyelési eljárás megszegésére.

 

Dolgozóm önként otthon maradt. Mi a teendőm?

A munkavállaló - valós veszély nélkül - nem tagadhatja meg a munkavégzést. Amennyiben ilyen okból nem jelenik meg a munkahelyén igazolatlan távollétre kell venni. Amennyiben a magatartásán nem változtat a jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető. 

Amennyiben ezt olyan okból teszi, amely különös méltánylást érdemlő távollétnek minősül (pl.: nem tudja iskolás gyermekét elhelyezni) a munkáltató egyedi döntése, hogy milyen díjazást fizet a munkavállalónak. 

A fentiektől eltérő indokot egyedileg kell minősíteni. 

 

Vállalkozásomnál fokozott a fertőzésveszély kockázata. A dolgozó önként otthon marad. Mi a teendőm?

Amennyiben a munkahelyen nem biztosított az egészséges és biztonságos munkavégzés minden körülménye a munkavállaló jogszerűen tagadja meg a munkavégzést. Fontos, hogy ilyen esetben jogosult a munkabérére. 

Amennyiben a munkavállaló részére minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszköz biztosításra került a munkavégzést nem tagadhatja meg.

Fontos, hogy az olyan munkahelyen, ahol fokozott fertőzésveszély kockázata a megbetegedés munkabalesetnek minősül.

 

Külföldi munkavállalót foglalkoztatok. A határok lezárása miatt nem tud Magyarországra jönni, mi a teendőm?

Amennyiben lehetséges kérjünk munkavállalónktól egy nyilatkozatot erről. A munkáltatót ebben az esetben nem terheli munkabér kifizetés, igazolt nem fizetett távollétként kerül ez az időszak elszámolásra. A munkáltató természetesen dönthet úgy, hogy a munkavállaló részére ellentételezést fizet. Ez történhet a szabadságok kiadásának formájában, valamint egyéb juttatásként. Előbbi esetében a dolgozó munkabéréhez igazodik a díjazás, míg utóbbi esetben a felek megállapodása lesz a kifizetés alapja.

 

Önként bezárom az üzletemet, rövidített nyitva tartással működöm. Milyen teendőim lehetnek?

 • foglalkoztatási kérdések rendezése,
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedély módosítása,
 • egyéni vállalkozás esetén a szüneteltetés bejelentése Webes ügysegéden,
 • egyéni vállalkozás esetén iparűzési adó szüneteltetés bejelentése,
 • pénztárgép szüneteltetés lejelentése NAV felé,
 • pénztárgép szüneteltetés lejelentése kiskassza szolgáltató felé,
 • kérelem benyújtása, az iparűzési adó előleg mérséklésére,
 • kérelem benyújtása, a társasági adó előleg mérséklésére

Jelentősen visszaesett a forgalmam, mit tudok tenni a felmerülő adókötelezettségekkel?

A jelenleg érvényes adótörvények szerint a magánszemélyhez kapcsolódó adókötelezettségek (munkavállalóktól levont járulék- és adóterhek) kivételével minden adónemre kérhető részletfizetés, fizetési halasztás. Ez jelenleg két formában kérhető. Létezik egy automatikus fizetési kedvezmény, amely magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére elérhető, amennyiben a tartozásuk nem éri el az 500.000 Forintot. Hasonló intézmény rendelkezésre áll a megbízható adózók esetében is, nekik ez 1,5 millió forintig vehető igénybe. Fontos feltétel, hogy ebben az esetben a részletfizetés legfeljebb 12 hónapra vonatkozhat, és évente egy alkalommal igényelhető.

Amennyiben nem tartozunk egyik kedvezményes csoportba sem, egy NAV adatlap benyújtásával igényelhetjük a fizetési kedvezményt. Ez azonos az automatikus kedvezményre vonatkozó adatlappal, annyi különbséggel, hogy a kitöltendő adatok sokkal bővebbek, mert ebben az esetben a hatóságnak meg kell vizsgálni, hogy a tartozás keletkezése adózónak felróható módon keletkezett-e, hogy a fizetési nehézség átmeneti jellegű-e.

Ha megbízható adózók és magánszemélyek vagyunk, a részletfizetési kérelem benyújtása illetékmentes. Minden más esetben 10.000 Forintot kell ezért leszurkolnunk.

Az önkormányzat felé benyújtásra kerülő fizetési kedvezmény igénybevételére vonatkozó eljárások az ASP/OHP portálon keresztül kezdeményezhetőek, minden esetben illeték kötelezettséget vonnak maguk után.

Ez mellett több adónem esetében van mód mérsékelni a fizetendő előleget. Ezek jellemzően a következők: társasági adó, iparűzési adó, innovációs hozzájárulás. Ezekre vonatkozó kérelmet e-papír, ÁNYK nyomtatvány formájában (jellemzően működési adatokkal megtámogatva) kell az adóhatóságok rendelkezésére bocsátani.

 

Kötelezően 15 óráig tarthat nyitva boltom, üzletem. Nyitva tartásomat kell változtatnom? 

Véleményünk szerint nem. A bolt nyitva tartása nem változott, csak kötelező szankciók kerülnek betartásra. 

 

Éttermem van. 15:00 és 06:00 között kiszolgálhatom a vendégeket?
Előre megrendelt termékek elvitelét, továbbá a kiszállítást nem tiltotta meg a rendelet. Ebben az esetben is célszerű a Tisztifőorvos ajánlásait betartani.

 

Raktáráruházat üzemeltetek, rám is vonatkozik a 15 és 6 óra közötti nyitva tartási tilalom?
Igen. A 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontjában a raktáráruház is felsorolásra kerül.

 

Kozmetikát üzemeltetek. Rám is vonatkozik a 15:00 és 06:00 közötti korlátozás?
Nem. A rendelet nem tér ki a szolgáltató vállalkozások telephelyeire.

 

Ha hatósági előírások miatt be kell zárnom az üzletemet és dolgozóimnak nem kell bért fizetnem, az ő biztosításuk megmarad?
Véleményünk szerint nem. A Kúria Mfv.10521/2014/6 számú határozata alapján, ha munkavégzési kötelezettség alól mentesül a munkavállaló a biztosítása is szünetel. Ezt támasztja alá a NEAK oldalán található tájékoztató is.

 

VÁLTOZOTT A MAGYAR GÉPKOCSIVEZETŐKRE ÉRVÉNYES EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁS:
A veszélyeztetett területről érkező, COVID-19 fertőzés gyanúját nem mutató, tünetmentes gépkocsivezetők az országba történő belépés után az áru lerakodását - a lerakóhely előírásainak figyelembevételével - elvégezhetik.
A gépkocsivezetők ezt követően kötelesek a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön megkezdeni a hatósági házi karantént (járványügyi megfigyelést), amely legfeljebb 14 napig tart.
A magyar gépjárművezető a 14 napos hatósági házi karantén letelte előtt is vállalhat újabb fuvarfeladatot (gépkocsivezetői munkát), de kizárólag abban az esetben, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit (nincsenek légúti tünetei, láza vagy egyéb betegségre utaló panasza), és ezt a munkáltatója is így ítéli meg.
Fentiek teljesülése esetén a lakóhelyét/tartózkodási helyét akkor hagyhatja el és kezdheti meg a munkavégzést (a következő fuvarfeladatot), ha erről az illetékes járványügyi hatóságot (a karanténra vonatkozó határozatot hozó járási hivatal) értesíti.
Ezután a felrakóhelyről a legrövidebb úton kell elérnie a járványidőszakra kijelölt tranzit útvonalat*, és azon haladva - legfeljebb az azon kijelölt üzemanyagtöltő állomást igénybe véve - hagyhatja el az országot. A veszélyeztetett területről érkező, COVID-19 fertőzés gyanúját nem mutató, tünetmentes gépkocsivezetők az országba történő belépés után az áru lerakodását - a lerakóhely előírásainak figyelembevételével - elvégezhetik.

Gyenei Csilla információi alapján

 

 

Szerkesztők:

Dr. Máriás Attila | dzabakusz | adócampus

https://coronama.mailchimpsites.com/?fbclid=IwAR2Cr93vZDmg2fbt07YewinTVFzIK7YjYXmttM2n7yEyMx6Qkir3jtM3RJw